اصدارات

البيئة المستدامة

ابداعات اساتذتنا

ندوتي

استمارة الهوية الالكترونية

مجلة كلية اللغات

مكتبة كلية اللغات العامة

شؤون الطلاب

دليل الدراسات العليا

اطاريح كلية اللغات

التقويم الجامعي


دليل المواقع الموحد

عناوين بحوث التخرج


تصفح جريدة اللغات

موسوعة اللغات

الطلبة الاوائل لكلية اللغات

تعلقات الزوار

البريد الاليكتروني لاقسام الكلية


احصائيات الزوار

آخر تحديث و أوقات أخرى

Dipartimento di Lingua Italiana

 Responsabile della lingua italiana

 A. D. Sadeq Abdel Aziz domandaFondata Dipartimento di Lingua Italiana per l'anno scolastico 2002-2003 sotto gli auspici del Dr. Adel Al-Gadir, Preside della Facoltà di Lingue al momento, il Dott. Ziaa alddin sano Assistente scientifico, che fu presidente del dipartimento e l'agenzia, e ha insegnato in esso: Mr. Saad al-Tai, (docente presso la Facoltà di Belle Arti, al momento, Professore di esperti attualmente, che ha fatto servizio yeoman al reparto che partecipano attori nella creazione e la nascita del dipartimento e le missioni scientifiche in Italia, ed è onorato l'Ordine di Cavaliere della Repubblica Italiana nel settembre 2005), e il signor Samir Abdul Hamid (direttore delle relazioni del Ministero dell'istruzione superiore, al momento) e Mr. Walid Khalaf Muhammad (e ora lavora presso il Centro di Studi e di Ricerca presso la Facoltà di Lingue e conferenza nella sezione pure).

Nel secondo anno si è iscritto alla facoltà Alosnaz Ahmed Al Assadi, un premiato (Aanaazios Salouna) l'edizione internazionale della quarta sessione in Italia per tradurre il libro (un viaggio a Parigi), che ha stampato translated arabo in collaborazione con l'Ufficio consultivo nella Facoltà di Lingue, nel terzo anno si è unito al reparto del Dr. Ali Shomran Hajim (console presso l'Ambasciata irachena a Roma ora), e il Dr. Morteza Haddad (docente presso la Facoltà di Belle Arti - Baghdad), il signor Ibrahim Al-Abadi (un ufficiale dell'esercito in pensione, è morto nel 2007 che Dio abbia misericordia di lui), il professor Fadel Kanani (Capo Ingegnere in pensione), e la signora wassan Abdul Hussein Reza e la signora Safa harb Faris e la signora Alia Ali Hussein e la signora Noor Amjad Abdul Majid, che sono titolari di laurea in lingua italiana, e alcuni di loro è laureato presso la stessa sezione, e dalla data 2008/01/10 ha insegnato tanto (Bahaa nagem Mahmoud e Hussein Talal Mohammed e Zainab Abdul-Kadhim Hamad e Kassid Mohamed Hussein, Qasim Muhammad Azal e hind sabar Mohammed e azhar Essam Abdel-Wahab e rawia mawlod Abdul Ghani e la signora Alia Ali Hussein, e coloro che sono nominati sulla presenza permanente di personale), e anche (Nora Safaa Abdul Rasul e Mona Adnan Ibrahim e Nur Amjad Essi docenti) sono tornato da Italia portando un master in lingua e cultura italiana dell'Istituto italiano per le discipline umanistiche, è stato punito Direttore del Dipartimento di Lingua Italiana (Agenzia) dei presidi delle Facoltà di Lingue dal Dr. Adel Al-Gadir, il dott Ziaa alddin Nafie e il Dr. Abdul Wahid maslat, è diretta sezione è attualmente Professore Sadiq Abdul Muttalib al-Musawi Decano Associato per gli affari accademici.اختر لغتك   
   

كلمة السيدة العميد

عمداء كلية اللغات

خطة الندوات والمؤتمرات


اخبار الدراسات العليا

استمارات الترقية العلمية

منتدى النزاهة الطلابي

البحوث الرصينة المنشورة عالميا

برنامج متابعة المناهج الدراسية


موقع سمارت ميل للتدريسيين

الباحث العلمي

الباحث العلمي google scholar

البحث في الموقع

درجات السعي السنوي


جداول محاضرات الأقسام العلمية

        

ترميز المقرر الدراسي

خارطة زوار الموقع

شكاوي المواطنين

دليل المواقع

متحف كلية اللغات

الموقع الجغرافي لكلية اللغات


عرض خارطة كلية اللغات في حجم أكبر